Sede electrónica Concello de Toques

18:27:08 Luns 26 de xullo 2021
Estás en:

Detalle trámite

Solicitude de alta e modificacións padronais

O procedemento de "solicitude de alta e modificacións padronais" regula a inscrición dunha persoa no padrón municipal de habitantes, así como as sucesivas modificacións dos seus datos.

Calquera persoa física que desexe realizar unha alta ou modificación de datos no rexistro de habitantes do municipio.

Preferentemente de forma telemática a través do botón “Iniciar trámite”. Se o interesado non utiliza a vía telemática, poderá descargar o impreso ou impresos dende esta páxina ou acudir ao rexistro do Concello, onde lle facilitarán o dito/s impreso normalizado/s para presentar.

 • Solicitude de Alta e Modificacións padronais. Folla de instruccións.
 • Cando se trate dunha nova folla de inscrición, asinarán todos os maiores de idade que se inscriban (a maiores do presentador). Modelo de Autorizacion (sinatura da Folla).
 • Documento que acredite a identidade das persoas rexistradas (DNI, NIE, Pasaporte, Libro de familia para os menores de 15 anos, ….), agás o do presentador se o trámite é en liña.
 • Documentación acreditativa do parentesco/representación. No caso de menores de idade:
  • Menor que se empadroa con ambos proxenitores: libro de familia ou certificado de nacemento.
  • Menor que se empadroa con un só dos proxenitores
   • Resolución xudicial que se pronuncie sobre a garda e custodia do menor e  declaración responsable de estar en vigor e non existir outra posterior que modifique os seus termos (Modelo I).
   • Se a garda e custodia é compartida, deberá achegarse o mutuo acordo de ambos os proxenitores.
   • Se non existe resolución xudicial, será necesaria unha autorización do outro proxenitor. Na súa falta, deberá achegarse declaración responsable xustificando a imposibilidade de dispor da firma do outro proxenitor (Modelo II).
  • Menor que se empadroa con persoas diferentes aos seus proxenitores: autorización de ambos proxenitores ou de un deles (Modelo I o Modelo II segundo proceda). No caso de tutela ou acollemento, resolución xudicial ou administrativa onde se estableza. 
 • Documento que acredite a ocupación da vivenda (escritura de propiedade, contrato de arrendamento e último recibo de aluguer, ...) Este documento non é necesario no caso de incorporación de novos habitantes a un grupo familiar xa empadroado.
 • Autorización de empadroamento. En caso de querer formalizar o empadroamento en vivenda allea, o propietario da mesma, ou ben o arrendatario, debe autorizar este empadroamento. Modelo de Autorización
 • En caso de rectificación ou actualización de datos, documento acreditativo do dato correcto.

Nome: Solicitude de alta e modificacións padronais.

Unidade tramitadora:
Secretaría.

Inicio do procedemento: A instancia de parte.

Tipo de interesado: Persoa física.

Órgano de resolución:
Alcaldía.

Carácter silencio administrativo:
Silencio positivo.

Prazo de ejecución:
3 meses.

Recurso aplicable: Potestativo de reposición / Contencioso - administrativo.

Taxas/Impostos: Non aplica.

Canles de atención:
Telemático (Iniciar trámite).

                                    Presencial.